Біз өзгерістерді қалаймыз! Мы хотим перемен!

Анонс «Халық бастамасымен өтетін Республикалық Референдумның жалпы жиналысы»

Өткізілетін күні және уақыты: 10 қараша 2019 ж. сағат 15:00

Өткізілетін орны: Нұр-Сұлтан қ., Хусейн бен Талал көшесі, 25, «Wyndham Garden Astana» отелінің конференция залы.

Ұйымдастырушылар: Республикалық референдумға дайындық тобы

Мақсаты: халық бастамасымен өтетін республикалық референдумның бастамашыл тобын құру, сондай-ақ бастамашыл топты құру арқылы референдумға ұсынылатын сұрақты талқылау және бекіту.

Мемлекет ісіне азаматтарды белсенді түрде тарту мақсатында Қазақстан Республикасының азаматтары «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» ҚР Конституциялық заңына және «Саяси партиялар туралы» ҚР заңына өзгертулер енгізілгеннен КЕЙІН ҒАНА елімізді сайлау өткізуді талап етеді.

Біз азамттық қоғаммен кең ауқымды талқыланған және келісілген елеулі өзгертулерді енгізуді жоспарлаудамыз. Өзгертулер, соның ішінде сайлаудың бір мандаттық жүйесін енгізуге және  саяси партияларды мемлекеттік тіркеу кезінде оған мүшелік санын азайтуға қатысты болады.

Бастамашыл топты  сайлау үшін референдумның жалпы жиналысына еліміздің әр өңірінен өкілдер қатысады.

Қазақстанның барлық азаматтарынан жалпыхалықтық Референдум бастамасын қолдауды сұраймыз!

БАҚ, халықаралық  ұйымдар, тәуелсіз  азаматтық қоғам өкілдері шақырылады. Мүмкіндігінше алдын ала тіркеліп, аккредиттеуден өткен жөн. БАҚ барлық ақпараттық ресурстарда халықтық референдум бастамасын жариялауға қолдау көрсетуді сұраймыз!

 

Байланыс үшін: +7 705 166 8282


АНОНС

«ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА
ПО ИНИЦИАТИВЕ НАРОДА»

Дата и время проведения: 10 ноября 2019 г. в 15:00 час.

Место проведения: г. Нур-Султан, ул. Хусейн бен Талал 25, конференц-зал отеля «Wyndham Garden Astana»

Организаторы: группа подготовки Республиканского референдума

Цель: создание инициативной группы республиканского референдума по инициативе народа, а также обсуждение и утверждение выдвигаемого вопроса на референдум.

С целью активного вовлечения граждан страны в управление государством именно граждане Республики Казахстан требуют проводить все последующие выборы в стране ТОЛЬКО после внесения изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республики Казахстан» и в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».

Мы планируем внесение существенных изменений, согласованных и широко обсужденных с гражданским обществом. Изменения будут, в том числе, касаться введения одномандатной системы выборов  системы выборов и снижения порога количества членов партии при её государственной регистрации.

В Общем собрании Референдума примут участие представителей из каждого региона для избрания инициативной группы.

Всех граждан Казахстана просим поддержать общенародную инициативу Референдума!

Приглашаются СМИ, представители международных организаций, независимого гражданского общества! Просим заранее зарегистрироваться и аккредитоваться. Просим все СМИ оказать содействие и освещать референдум pro bono  на всех информационных ресурсах!

Контакты: +7 705 166 8282

 


ANNOUNCEMENT

GENERAL MEETING
OF THE REPUBLICAN REFERENDUM ON PEOPLE’S INITIATIVE

 

Date and time: November 10, 2019 at 15:00 o’clock.

Location: Nur-Sultan city, Hussein bin Talal street, 25, conference hall of the “Wyndham Garden Astana” hotel.

Organizers: Republican referendum organization group

Purpose: election of an initiative group of the “Republican referendum at the initiative of the people”, as well as discussion and approval of the question put forward for referendum.

In order to actively involve citizens of the country in governance, we require all subsequent elections in the country are to be hold ONLY after amendments to the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan «On Elections in the Republic of Kazakhstan» and the Law of the Republic of Kazakhstan «On Political Parties» are introduced.

We plan to make significant changes, agreed and widely discussed with civil society. The changes will include, inter alia, the introduction of a single-mandate election system of the election system and a decrease in the threshold for the number of party members during its state registration.

Representatives from each region will participate in the General Meeting of the Referendum to elect an initiative group.

We ask all citizens of Kazakhstan to support the nationwide referendum initiative!

Representatives of international organizations and independent civil society are invited! Please register and accredit in advance. We ask all media to assist the Referendum on all information resources!

 

Contact  telephone: +7 705 166 8282